Phí chia sẻ lợi nhuận được tính như thế nào dựa trên Dấu nước Cao (HWM)?

Tình huống 1: Số dư ban đầu thấp hơn HWM

Khoảng cách giữa CTNH mới và CTNH trước đó sẽ được sử dụng để tính phí chia sẻ lợi nhuận.Tình huống 2: Rút tiền được thực hiện khi số dư ban đầu thấp hơn HWM

Khoảng cách tương tự đến HWM phải đạt được trước khi có thể trả bất kỳ khoản phí chia sẻ lợi nhuận nào. Khi có các khoản rút tiền làm giảm số dư ban đầu, khoảng cách tương tự này phải được thêm vào số dư mới để tạo thành HWM hiện tại sẽ đóng vai trò là điểm chuẩn để tính phí.Tình huống 3: Rút tiền được thực hiện khi số dư ban đầu cao hơn HWM

Trong trường hợp này, không có bất kỳ khoảng cách nào để đạt được HWM vì số dư ban đầu đã cao hơn. HWM hiện tại sẽ là số dư đầu kỳ ròng của các lần rút tiền và phí chia sẻ lợi nhuận sẽ dựa trên khoảng cách giữa HWM mới và HWM hiện tại.Tình huống 4: Tiền gửi được thực hiện khi số dư ban đầu thấp hơn HWM

Chúng tôi phải tính đến khoảng cách đến HWM và các khoản tiền gửi để chỉ những khoản thu nhập thực tế cao hơn khoảng cách đến HWM mới được tính cho phí chia sẻ lợi nhuận.Tình huống 5: Tiền gửi được thực hiện khi số dư ban đầu thấp hơn HWM

Khoảng cách giữa HWM mới và HWM hiện tại sẽ được sử dụng để tính phí chia sẻ lợi nhuận để các khoản tiền gửi không bị nhầm lẫn là lợi nhuận giao dịch.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.